VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti BOAT DIESEL, s.r.o., IČO: 45 400 326, so sídlom: Hlavná 29, 946 38  V i r t,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 26018/N (ďalej len „Predávajúci“)

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho (ďalej len „predávajúci”) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.boatdiesel.sk (ďalej len „tovar“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Tieto VOP vytvárajú pravidlá pre realizáciu kúpy a predaja tovaru a platia na území Slovenskej republiky, Českej republiky a ostatných členských štátov EÚ.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.boatdiesel.sk.
 3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 

II. Definícia pojmov

 1. Predávajúci: BOAT DIESEL, s. r. o., IČO: 45 400 326, IČ DPH: SK 2022979222, DIČ: 2022979222,  so sídlom: Hlavná 29, 946 38 Virt.
 2. Kupujúci: Osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.boatdiesel.sk a www.dieselboating.sk.
 3. Elektronická objednávka: Odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.boatdiesel.sk a www.dieselboating.sk a celková cena tohto tovaru vrátane dopravy, spracovaná systémom elektronického obchodu.
 4. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci.

 

III. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy

 1. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Potvrdením validačného linku zaslaného na mailovú adresu Kupujúceho sa elektronická objednávka stáva záväznou.
 2. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia validačného linku Kupujúcim. Validačný link je súčasťou elektronickej objednávky zaslanej Kupujúcemu na ním zadanú mailovú adresu, ktorou Predávajúci potvrdzuje obsah elektronickej objednávky Kupujúceho. Po nesplenení vyššie uvedených podmienok sa má za to, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky Kupujúci nepotvrdzuje validačný link zaslaný na mail ale bezodkladne kontaktuje Predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a upovedomí ho o vzniknutej nezrovnalosti.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  a) Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  b) Názov objednávaného tovaru;
  c) Množstvo objednávaného tovaru;
  d) Celková cena tovaru, ktorá je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru na internetovej stránke    Predávajúceho www.boatdiesel.sk alebo www.dieselboating.sk. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak;
  e) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho mailom alebo telefonicky a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

 IV. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením prostredníctvom validačného linku zaslaného na e-mail Kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  a) V prípade objednávky na dobierku doručenú kuriérom, ak objednávku nebolo možné doručiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, zle uvedená adresa doručenia, neodpovedá na e-maily atď.)
  b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

V. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia tovaru na adresu Predávajúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci v plnej výške. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša Predávajúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a mal vady.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
  Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.
 6. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (firma), nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa;
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.);
 • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie;
 • zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené;
 • zmluvy na dodávky literatúry knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry;
 • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

VI. Prepravné podmienky a ceny prepravy

1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2. Detailné a aktualizované informácie o prepravných podmienkach sa nachádzajú tu:  
 Dodacie podmienky

 

VII. Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH :

 • Dobierka (iba v SR)

Hotovosť priamo do rúk prepravcovi, ktorý Vám zásielku privezie na Vami určenú adresu.

 

 • Platba v hotovosti (iba v SR)

Ak pri objednávke si vyberiete Osobný odber, môžete zaplatiť za tovar hotovosťou v sídle našej spoločnosti. Hotovosťou môžete platiť pre objednávky do 5.000.-EUR.

 

 • Bankový prevod (iba v SR)

V prijatej objednávke zaslanej na Vašu e-mailovú adresu nájdete všetky platobné údaje. Prihláste sa do svojho internet bankingu a čiastku budete môcť jednoducho previesť na náš účet. Akonáhle zaregistrujeme túto platbu, okamžite Vám posielame balík.

IBAN: SK2702000000002713532751

Variabilný symbol:  číslo objednávky

 

 • Platba on-line kartou

Po odoslaní objednávky budete automaticky presmerovaní na zabezpečenú platobnú bránu, poskytovateľom je ComGate Payments, a.s..

Prostredníctvom platobnej brány ComGate môžete zaplatiť online svojou kartou VISA, MAESTRO alebo MASTERCARD s tým, že platbu na našom účte vidíme okamžite. ComGate garantuje extrémnu mieru bezpečnosti pri platbe.

 

 • Platba on-line tlačidlom

Po odoslaní objednávky budete automaticky presmerovaní na zabezpečenú platobnú bránu, poskytovateľom je ComGate Payments, a.s., Platobná brána Vás presmeruje priamo do Vášho elektronického bankovníctva a predvyplní platobný príkaz. Prostredníctvom platobnej brány ComGate môžete zaplatiť online s tým, že platbu na našom účte vidíme okamžite. ComGate garantuje extrémnu mieru bezpečnosti pri platbe.

 

VIII. Výhrada vlastníckeho práva

1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad.

 

IX. Poškodenie spôsobené prepravou

1. Odporúčame každému kupujúcemu, aby si bezprostredne pri preberaní tovaru od prepravcu skontroloval v prítomnosti kuriéra stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie transportného obalu alebo iné nezrovnalosti) podľa prepravného listu. Kupujúci môže odmietnuť prevzatie zásielky, v prípade ak je v zjavnom nesúlade s kúpnou zmluvou alebo ak je zásielka neúplná či poškodená. Pokiaľ kupujúci takúto zásielku prevezme, je potrebné opísať zistený nesúlad s kúpnou zmluvou v odovzdávacom protokole. Poškodenú alebo neúplnú zásielku odporúčame kupujúcemu bezodkladne, avšak najneskôr do 24 hodín, reklamovať u predajcu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

X. Záručné podmienky

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

XI. Autorské práva

1. Informácie na týchto webových stránkach, ktoré okrem iného zahŕňajú text, obrázky a zvuky, sa nesmú, s výnimkou výlučne súkromných účelov alebo kde je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo uskladňovať bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti BOAT DIESEl, s.r.o. Zmeny obsahu týchto webových stránok sú výslovne zakázané.

 

 

XII. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti NAY a.s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke : https://www.boatdiesel.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim na základe týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.