Hlavná stránka obchodne podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti BOAT DIESEL, s.r.o., IČO: 45 400 326, so sídlom: Hlavná 29, 946 38  V i r t,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 26018/N (ďalej len „Predávajúci“)

I. Všeobecné ustanovenia

1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho (ďalej len „predávajúci”) a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.boatdiesel.sk (ďalej len „tovar“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Tieto VOP vytvárajú pravidlá pre realizáciu kúpy a predaja tovaru a platia na území Slovenskej republiky, Českej republiky a ostatných členských štátov EÚ.

2.       VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.boatdiesel.sk.

3.       Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.       Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

II. Definícia pojmov

1.       Predávajúci: BOAT DIESEL, s. r. o., IČO: 45 400 326, IČ DPH: SK 2022979222, DIČ: 2022979222,  so sídlom: Hlavná 29, 946 38 Virt.

2.       Kupujúci: Osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.boatdiesel.sk a www.dieselboating.sk.

3.       Elektronická objednávka: Odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.boatdiesel.sk a www.dieselboating.sk a celková cena tohto tovaru vrátane dopravy, spracovaná systémom elektronického obchodu.

4.       Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci.

 

III. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy

1.       Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Potvrdením validačného linku zaslaného na mailovú adresu Kupujúceho sa elektronická objednávka stáva záväznou.

2.       Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia validačného linku Kupujúcim. Validačný link je súčasťou elektronickej objednávky zaslanej Kupujúcemu na ním zadanú mailovú adresu, ktorou Predávajúci potvrdzuje obsah elektronickej objednávky Kupujúceho. Po nesplenení vyššie uvedených podmienok sa má za to, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky Kupujúci nepotvrdzuje validačný link zaslaný na mail ale bezodkladne kontaktuje Predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. a upovedomí ho o vzniknutej nezrovnalosti.

3.       Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a) Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
b) Názov objednávaného tovaru;
c) Množstvo objednávaného tovaru;
d) Celková cena tovaru, ktorá je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru na internetovej stránke    Predávajúceho www.boatdiesel.sk alebo www.dieselboating.sk. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak;
e) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

4.       Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho mailom alebo telefonicky a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú

IV. Storno objednávky

1.       Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením prostredníctvom validačného linku zaslaného na e-mail Kupujúceho.

2.       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) V prípade objednávky na dobierku doručenú kuriérom, ak objednávku nebolo možné doručiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, zle uvedená adresa doručenia, neodpovedá na e-maily atď.)
b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

V. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.       V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2.       Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

3.       Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia tovaru na adresu Predávajúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci v plnej výške. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša Predávajúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a mal vady.

4.       V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

VI. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť za tovar celkovú cenu vyplývajúcu z elektronickej objednávky    (vrátane nákladov na dopravu), ktorá bola zaslaná na mail Kupujúceho.

2. V internetovom obchode www.boatdiesel.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB, a.s., č. účtu: 2713532751/0200. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 14 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.
 • Hotovosť – peniaze za tovar zaplatíte v hotovosti v sídle spoločnosti pri prevzatí tovaru.

3. Pri nákupe nad 500 €uro pri dodávke na dobierku môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

VII. Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom (potvrdené spätným emailom), Vám pri zaslaní kuriérom alebo poštou expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky na adresu v SR. V prípade, ak tovar nie je skladom, upovedomíme Vás s dĺžkou dodania produktu. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet.

2. Internetový obchod www.boatdiesel.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.
 • Kuriér - doručenie zásielky do 2 pracovných dní,  odo dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

3. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje nasledovné ceny za dodanie:

a). Slovenská pošta (do 15 kg tovaru)

 • dobierka: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou je 5 € pri objednávke s cenou tovarov do 200 €.
  Pri objednávke s cenou tovaru nad 200 € dodanie neúčtujeme.
 • bankový prevod: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú pri platbe vopred je 4 € pri objednávke s cenou tovarov do 200 €.
  Pri objednávke nad 200 € dodanie neúčtujeme.

b). Kuriér v rámci SR

 • dobierka: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra na dobierku je 5 €  pri objednávke s cenou tovarov do 200 €.  
  Pri objednávke nad 200 € dodanie neúčtujeme. To neplatí v prípade, ak sa jedná o nadrozmerný tovar, resp. tovar s hmotnosťou nad 36 kg. V takýchto prípadoch je poštovné individuálne v závislosti od sadzieb prepravných spoločností. O tejto skutočnosti a o výške poštovného Vás budeme informovať obratom.
 • bankový prevod: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra je 4 € pri objednávke s cenou tovarov do 200 €.
  Pri objednávke nad 200 € dodanie neúčtujeme. To neplatí v prípade, ak sa jedná o nadrozmerný tovar, resp. tovar s hmotnosťou nad 36 kg. V takýchto prípadoch je poštovné individuálne v závislosti od sadzieb prepravných spoločností. O tejto skutočnosti a o výške poštovného Vás budeme informovať obratom.

c). Kuriér vrámci ČR

 • bankový prevod: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra je 13 € pri objednávke s cenou tovarov do 200 €.
  Pri objednávke nad 200 € je cena dodania 9 €. To neplatí v prípade, ak sa jedná o nadrozmerný tovar resp. tovar s hmotnosťou nad 36 kg. V takýchto prípadoch je poštovné individuálne v závislosti od sadzieb prepravných spoločností. O tejto skutočnosti a o výške poštovného Vás budeme informovať obratom.

4.       Pri osobnom odbere tovaru vyčkajte na potvrdenie objednávky a správu od predávajúceho, ktorý vás bude informovat, či je tovar na sklade. Ušetříte si tak zbytočnú cestu v prípade, keď tovar nebude k dispozicii.

5.       Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

6.       Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad.

7.       Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Pri viditeľnom poškodení obalu tovaru, tovar nepreberajte! Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca, nie Predávajúci. V prípade poškodenia tovaru je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu a vrátenie poškodeného tovaru tak nebude Predajcom akceptované.

8.       Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.

9.       Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a ČR. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia (e-mailom) si ceny za prepravné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

VIII. Autorské práva

1. Informácie na týchto webových stránkach, ktoré okrem iného zahŕňajú text, obrázky a zvuky, sa nesmú, s výnimkou výlučne súkromných účelov alebo kde je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, distribuovať alebo uskladňovať bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti BOAT DIESEl, s.r.o. Zmeny obsahu týchto webových stránok sú výslovne zakázané.


IX. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti NAY a.s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.boatdiesel.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov.

 

 
Zákaznícky servis

Všeobecné obchodné podmienky
Dodanie tovaru
Reklamácie a záručný servis
Vrátenie tovaru
Storno objednávky

Všeobecné info

Prečo nakupovať u nás
Ako nakupovať
Ako zaplatiť za tovar
Ochrana osobných údajov

Rady a tipy

Servis
Parkovanie lodí
Referencie
Zaujímavé články

BOAT DIESEL, s.r.o.

O nás
Cenníky
Katalógy
Kontaktné informácie

predaj a servis zabudovaných dieselových a benzínových lodných motorov, závesných lodných motorov,
predaj, servis, preprava a zimné parkovanie yácht, motorových lodí a člnov,
predaj lodného príslušenstva

Honda_AP_dlr_02

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!